فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۳ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۳ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۲۲ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۲۶۶ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
ظفر فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
كامرانيه فروشی
 • ۳۳ میلیارد تومان
 • ۴۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۲۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۲۷ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان
 • ۲۸۷ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یوسف زاده
كامرانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
كامرانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
دولت فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد تومان
 • ۲۶۶ متر
 • ۴ اتاق
 • یوسف زاده
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • اتاق
 • یوسف زاده
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}