قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۴ اتاق
 • رفیعی نژاد
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۳ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • رفیعی نژاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}