ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۲ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان
 • ۱۴۶ متر
 • ۳ اتاق
 • پرویزی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}