دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • صحت
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
قلهک فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۱ اتاق
 • صحت
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان
 • ۶۴ متر
 • ۱ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان
 • ۲۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • صحت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}