فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • امین
جلفا فروشی
 • ۱۸ میلیارد تومان
 • ۱۹۲ متر
 • ۴ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امین
قيطريه فروشی
 • ۱۷ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}