قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۵۴ متر
 • ۱ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۱ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
دزاشيپ فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۸۱ متر
 • ۳ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
چيذر فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکو
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}