جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۱ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
دبستان فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • جابری
دبستان فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۹ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • جابری
شهید عراقی فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
شهید عراقی فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جابری
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • جابری
خواجه عبداله فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۴۶ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۳ اتاق
 • جابری
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • جابری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}