دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای علی خوش بین
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۳۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}