دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۲۹۸ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای علی خوش بین
ظفر فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۵۱۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علی خوش بین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}