زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد تومان
 • ۴۲۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}