زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۳۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}