ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۷۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۹۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}