زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۱۳۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۳۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای پاشا
ولنجك فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پاشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}