شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • علامه
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان
 • ۱۵۱ متر
 • ۳ اتاق
 • شالچی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • شالچی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای غیاثی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}