شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • دهنوی
شهید عراقی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
شهید عراقی فروشی
 • ۳۹ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامدی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حبیب
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • علامه
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}