میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۷۰ متر
 • اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۷۰ متر
 • اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای عرفان
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای باستان
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آقایی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای باستان
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۷ تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}